آینده

لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی، توزیعِ فاشیستیِ فاشیسم است.