آینده

حقیقت یا تروث؟

حق رایت نیست ...

حقوق لُو نیست ...

تحقیق ریسرچ نیست ...

حقیقت تروث نیست ...

حقیقت هست، وارونه‌اش کرده‌اند تا نباشد!