آینده

مردم‌سالاری دینی

یک. دین به مردم حق (و تکلیف) تعیین سرنوشت می‌دهد؛

دو. مردم به دین (و زندگی دینی) رأی می‌دهند.

این پیوند می‌شود مردم‌سالاری دینی، یا نسخه‌ای از آن. حالا اگر بخواهند نباشد چه می‌کنند؟

یک. دین را تحریف می‌کنند، تا مردم را آدم حساب نکند؛

دو. دین را از چشم مردم می‌اندازند، تا دیگر مردم به دین رأی ندهند.