آینده

آیت الکرسی

عالَم صاحب دارد؛

صاحبِ عالَم برای عالَمش برنامه دارد؛

هر کس با این برنامه همراه شود رشد می‌کند؛

حالا بخوانید: «... لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی ...»